Säännöt

DIALOGISEN PUHETERAPIAN TUKI ry. SÄÄNNÖT (17.3.2001)
ent. Puheterapian työnohjaus ry.

§ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Puheterapian työnohjaus ry. ja kotipaikka Oulu.

§ 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Tämän aatteellisen yhdistyksen tarkoituksena on:

  • vaalia, syventää ja edistää terapeuttisuutta puheterapiassa,
  • edistää puheterapian työnohjausta ja
  • ylläpitää yhteyttä jäsenten kesken.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • järjestää puheterapian syventävää koulutusta kuten kouluttajakoulutusta, täydennyskoulutusta ja puheterapian työnohjauskoulutusta;
  • tukee koulutusjärjestelyjä, jotka edistävät terapeuttisuutta puheterapiassa;
  • järjestää keskustelu- ja luentotilaisuuksia alan kysymyksistä;
  • harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa;
  • pitää yhteyksiä alan koti- ja ulkomaisiin asiantuntijoihin ja yhteisöihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja ja järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

§ 3 Jäsenet

Hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi henkilön, jolla on puheterapeutin koulutus tai muun henkilön, joka haluaa koulutusta tai tietoa ja näkemystä terapeuttisesta puheterapiasta.

Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä luonnollisia tai juridisia henkilöitä.

Hallituksen esityksestä yhdistys voi kutsua yhdistykselle kunniajäseniä.

Jäsenanomukset tehdään kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

Jäsenen tulee toimia yhdistyksen sääntöjen ja tarkoitusperien mukaisesti ja noudattaa yhdistyksen kokouksen tekemiä näihin sääntöihin perustuvia päätöksiä; muussa tapauksessa hänet voidaan erottaa.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. hallitus voi anomuksesta vapauttaa jäsenen osittain tai kokonaan jäsenmaksun maksamisesta, jos siihen on erityinen syy kuten työttömyys tai pitkäaikainen sairaus. Kunniajäseniltä ei peritä mitään maksuja.

§ 4 Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 varsinaista jäsentä sekä 3-6 varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen toimintakausi on kaksi vuotta. Erovuoroisia hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on puolet, ensimmäisellä kerralla arpa ratkaisee erovuoroiset.

Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen työryhmiä ja toimikuntia.

Hallitus on päätösvaltainen vähintään puolen sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, ollessa läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

§ 5 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

§ 6 Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen sekä hallituksen esittämä toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

§ 7 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava postitse jäsenille viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

§ 8 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava koolle viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.

Kannattaja- ja kunniajäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta.

§ 9 Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa)
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Päätetään jäsenmaksun suuruus
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on kirjallisesti ilmoitettava siitä hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§ 10 Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen vuosikokouksessa, mikäli yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa muutosta.

§ 11 Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan, että sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa niin, että sitä on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.

Advertisement